Przeskocz do treści

SEKCJE

1. Dydaktyka j. rosyjskiego jako obcego
w  audytorium niesłowiańskim

W ramach tej sekcji będą rozważane kwestie dotyczące nauczania nie-Słowian języka rosyjskiego (ogólnego i specjalistycznego). Proponowana tematyka wystąpień obejmuje takie zagadnienia mające wpływ na proces uczenia się języka rosyjskiego, jak:
 • interferencja międzyjęzykowa,
 • problem różnic i podobieństw kulturowych, społecznych i in.,
 • nowoczesne metody dydaktyczne, np. e-learning, teletandem, tutoring, platformy glottodydaktyczne i in.,
 • nowoczesne programy nauczania i materiały glottodydaktyczne uwzględniające potrzeby i możliwości uczących się.

2. Język rosyjski na studiach filologicznych, lingwistycznych
i rosjoznawczych

Podczas obrad tej sekcji refleksji zostaną poddane kwestie nauczania języka rosyjskiego (ogólnego i specjalistycznego) w szkole wyższej, m. in.:
 • glottodydaktyka w warunkach umasowienia kształcenia wyższego,
 • wpływ zmian systemowych w szkolnictwie wyższym na tworzenie programów kształcenia i proces dydaktyczny,
 • optymalizacja kształcenia umiejętności językowych i interkulturowych w zakresie języka rosyjskiego (przykłady dobrych praktyk),
 • akademickie materiały dydaktyczne, w tym leksykografia dydaktyczna,
 • nauczanie teoretycznych przedmiotów językoznawczych i translatorycznych na studiach filologicznych, lingwistycznych i rosjoznawczych.

3. Dydaktyka tłumaczenia

Obrady w tej sekcji będą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie nauczania tłumaczenia pisemnego, ustnego i audiowizualnego z języka rosyjskiego i na rosyjski. Proponowana tematyka wystąpień obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 • ogólna dydaktyka tłumaczenia,
 • nauczanie tłumaczenia tekstów specjalistycznych,
 • przygotowanie do zawodu tłumacza przysięgłego,
 • zastosowanie technologii informacyjnych, w tym programów CAT, Internetu i in.,
 • wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych mediów w konstruowaniu zadań tłumaczeniowych,
 • aktualne tendencje w dydaktyce uwzględniające bieżące potrzeby rynku tłumaczeń.

4. Dydaktyka języka rosyjskiego jako obcego
w audytorium słowiańskim

W ramach tej sekcji będą rozważane kwestie dotyczące nauczania Słowian języka rosyjskiego (ogólnego i specjalistycznego). Proponowana tematyka wystąpień obejmuje takie zagadnienia mające wpływ na proces uczenia się języka rosyjskiego, jak:
 • interferencja międzyjęzykowa,
 • znajomość realiów krajów rosyjskojęzycznych,
 • kulturowa specyfika audytorium słowiańskiego,
 • nowoczesne metody dydaktyczne, np. e-learning, teletandem, tutoring, platformy glottodydaktyczne i in.,
 • nowoczesne programy nauczania i materiały glottodydaktyczne uwzględniające specyfikę języka ojczystego uczących się.